User Tools

Site Tools


పిచ్చిలోకం
            		 ముట్టుకోవచ్చా?

మా ఊళ్ళో పెద్దిరెడ్డి పెద్ద రైతు. ఆయన వంద ఎకరాల ఆసామి. ఆయన సేద్దిగాడు బుంగడు.వాడు చెప్పులు కుట్టే రంగడి కొడుకు. ఒక రోజు బుంగడి చేయి పెద్దిరెడ్డికి తగిలింది.పెద్దిరెడ్డి మండి పడ్డాడు.గాడిద కొడకా!ముట్టుకుంటావా? అని కసిరాడు.ఇంక ఎప్పుడయినా ముట్టుకుంటే చంపుతా! అని బెదిరించాడు. ఒక రోజు బాగా వాన కురిసింది.పెద్దిరెడ్డీ,బుంగడూ పొలానికి బయలు దేరారు.పొలంలోకి చెరువు కట్టమీదుగా పోవాలి. ఇద్దరూ చెరువు కట్ట మీదికి వచ్చారు.అంతా బంకమట్టి.పైగా బురద.పెద్దిరెడ్డి పొలంకేసి చూసాడు.అంతే? కాలు జారింది.చతికిల బడ్డాడు.లేవలేక పోయాడు. బుంగడు కదలలేదు.మెదలలేదు.పెద్దిరెడ్డిని లేపడానికి పూనుకోలేదు. గడిద కొడకా లేపరా!అంటూ పెద్దిరెడ్డి అరిచాడు. రెడ్డిగారూ!ముట్టుకోవచ్చా!అని అడిగాడు బుంగడు.

             			 బేరగాళ్ళ మోసం

నారాయుడికి మెట్టలో పెసలు పండాయి.మాసూలు చేశాడు.నాలుగు మూటలు కట్టి దాచి పెట్టాడు.నారాయుడి దగ్గర పెసలు ఉండే సంగతి తెలిసింది.బేరగాళ్ళు వచ్చారు. ఇంకా పదినాళ్ళు ఉంచితే ధర పెరగవచ్చు.అప్పుడే ఎందుకు కొలవాలి?నారాయుడు ఇచ్చేది లేదని చెప్పాడు. రోజులు గడిచాయి.మళ్ళీ బేరగాళ్ళు వచ్చారు.ముందటి కంటే పెచ్చు ధరకు అడిగారు.ధర ఇంకా పెరగవచ్చు. అయితే నారాయుడికి డబ్బు అవసరం.మూటకు పది రూపాయలయినా పెంచమని అడిగాడు.వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు.వెళ్ళిపోయారు. నాలుగుదినాల తరువాత మళ్ళీ ఒకడు వచ్చాడు.ఇంకా ధర తగ్గించి అడిగాడు. నారాయుడు ఆలోచనలో పడ్డాడు.అయినా కొలవలేదు. మరొక వారానికి ఇంకొక బేరగాడు వచ్చాడు.ముందుటికంటే మరింత తగ్గించి అడిగాడు.మళ్ళీ ఇంకొకడు వచ్చాడు.ఇంకొక ముప్పయి తగ్గించి అడిగాడు.నారాయుడికి దిగులు పట్టుకుంది. ఇంతకాలం దాచి పెట్టి ఏం లాభం?ఇంకా ఆగితే,మూడు దుగ్గాళ్ళకు తెగబెరకాలో?ఏమో?అని భయపడ్డాడు. కొసన వచ్చిన వాడికి పెసలు కొలిచేసాడు. నిజానికాయేడు పెసలు ధర తగ్గనేలేదు.ఇదంతా బేరగాళ్ళ నాటకం.వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ ఒకరి మనుషులే.ధర తగ్గినట్టు భయపెట్టారు.నారాయుడి నోరు కొట్టారు.నాలుగు రోజులకు జరిగిన మోసం బయట పడింది.నారాయుడు లబ్బుమని ఏడిచాడు.ఇలాంటి నారాయుళ్ళు ఎంతమందో.

           			 వేప చెట్టుకు మీసాలు 

నేను మా ఊరు విడిచి ఇరవై ఏళ్ళు అయింది.చుట్టాలను చూద్దామని వచ్చాను.అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎంత తేడా! మా ఊరు ఎంతో మారిపోయింది. సాయంకాలం రచ్చ దగ్గరికి వచ్చాను.ఇప్పుడు రచ్చ కూడా ఎంతో మరిపోయింది.చుట్టూ అంగళ్ళు పెట్టారు. దాని మీద ఉండే వేపచెట్టు పెరిగిపోయింది. చెట్టుకింద భూతాలు,పిశాచాలు పట్టిన జనం.వాళ్ళలో కొందరు పూజలు చేసే వాళ్ళు.కొందరు భజనలు చేసేవాళ్ళు. సంగతి ఏమిటా అని వివరించాను.వేప చెట్టుకు మీసాలు గడ్డాలు వచ్చాయట.ఇది రెండేళ్ళనాడు జరిగిందట. అప్పటి నుంచి జనం పిచ్చిగా రాసాగారు పూజలు చేయసాగారు.ఎంతో దూరం నుంచి వచ్చే వాళ్ళ కోసం బస్సులు కూడా వేసారు. నేను ఆరేయంతా ఆలోచించాను.ఒకప్పుడు మేము ఆ చెట్టు కింద ఆడుకొనే వాళ్ళం,పాడుకొనే వాళ్ళం.రచ్చ మీద గంతులు వేసే వాళ్ళం. అప్పుడు ఈ చెట్టును పట్టించుకొనే వాళ్ళు లేరు.రెండేళ్ళ కింద దీనికి మీసాలు గడ్డాలు ఎలా వచ్చాయి? చివరికి అసలు సంగతి కని పెట్టాను.నా పసితనంలో ఒక మంగలి ఆ చెట్టుకింద తల పని చేసేవాడు.ఆ వేప చెట్టు మొదట ఒక గుంటలాగా ఉండేది.ఆయన తల పని చేసాక వెంటుకలు ఉండచేసి ఆ గుంటలో పెట్టేవాడు. ఏళ్ళు గడిచాయి.చెట్టు పెరిగింది.గుంట పూడిపోయింది.ఆ వెంటుకలు కూడా చెట్టులో కలిసిపోయాయి. తరువాత ఆ వెంటుకలు కొద్దిగా ఇటూ అటూ బయట పడ్డాయి.అవే మీసాలు!గడ్డాలు. చూడండి!ఆ మీసాలు గడ్డాలు ఎంత పని చేసాయో!

           			ఎవరి మొగంలో ఏముంది?

మా ఎదురింటామెకు శకునాలంటే చెప్పలేని పిచ్చి. ఒకసారి పిడకలు ఏరుతుంటే ఆమెకు తేలు కుట్టింది.కేకలు పెట్టుకుంటూ ఇంటి కొచ్చింది.పొరుగింటి సీతను నానా బూతులు తిట్టసాగింది.లేవగానే నీ పాడు మొగం చూసాను.అందుకే తేలు కుట్టింది అంటూ గొడవ చేసింది. మరొకసారి కట్టెలు కొడుతుంటే కాలికి గొడ్డలి తగిలింది.గాయమైంది.ఈసారి తాయారును తిట్టింది. ఇలా అందరికీ మా పొరుగింటామె తల నొప్పిగా మారింది. ఆమెకు ఎలా బూధ్ధి చెపాలా అని ఆలోచించాను. ఎవరి మొగమో చూడడం దేనికి?పొద్దున లేవగానే అద్దంలో నీ మొగమే చూచుకో అని సలహా చెప్పాను. ఆమె ఒప్పుకొనింది.దిండు కింద అద్దం పెట్టుకొనింది.నిదరలేచి అద్దంలో తన మొహం చూచుకొనింది.కళ్ళు నులుముకుంటూ వచ్చి గడప దగ్గర జారి దబీమని పడింది.చేయి విరిగింది. దాంతో బుధ్ధి వచ్చింది.అప్పటి నుంచి శకునం పేరుతో తిట్టడం మానుకొనింది.

        			 లాటరీలో కోరిన సామాను

ఎవరో వచ్చి మాఊళ్ళో అంగడి పెట్టారు.రకరకాల సామానులు తెచ్చారు. వారానికి 2 రూపాయలు చీటీ కట్టండి.లాటరీ గెలుచుకోండి.కోరిన సామాను తెచ్చుకోండి అని ఊరంతా దండోరా వేయించారు. చాలా మంది చీటీలు కట్టారు.ఒక వారం ఒకామెకు బిందె వచ్చింది.మరో వారం ఇంకొకరికి చీర వచ్చింది.తరువాత వారం ఒకరికి మంచం వచ్చింది. దీంతో జనానికి పిచ్చి పట్టింది.ఒకే ఇంటిలో రెండు మూడు చీటీలు కట్టారు.ఇంక ఆడవాళ్ళ సంగతి చెప్పాలా?వందల మంది ఎగబడ్డారు. మూడు నెలలు గడిచాయి. ఒక రోజు ఆ పెద్ద మనుషులిద్దరూ ఉడాయించారు.మూసిన అంగడి తెరవలేదు. లాటరీ రోజు వచ్చింది.అంతా అంగడి దగ్గర చేరారు.తలుపులు పగల గొట్టారు.లోపల ఏముంది?చింపి చాప గూడా లేదు. అందిరికీ లబోదిబో మనడమే మిగిలింది.

పిచ్చిలోకం.txt · Last modified: 2018/03/24 11:13 (external edit)