User Tools

Site Tools


మన_సావాసగాళ్ళు

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

మన_సావాసగాళ్ళు [2018/03/24 11:13] (current)
Line 1: Line 1:
 + మన సావాసగాళ్ళు
  
 + పాములు
 +చూడండి!ఈ పాము కుబుసం ఎలా విడిచి పెడుతోందో. పాము బతికినంత కాలం పెరుగుతూనే వుంటుంది. అపుడు దాని తోలు పెరిగిన శరీరానికి చాలదు. అందుకే పాత తోలు కుబుసంగా విడిపోతుంది.
 +పాములు పాలు తాగవు.నాగుపాము పగపడుతుంది అంటారు. అది నిజంకాదు. దానికి అంత తెలివిలేదు.
 +పాములు 236రకాలు. వాటిలో చంపేంత విషం గలవి నాలుగే. చాలా పాములు మనను ఏమీ చేయలేవు. వాటి జోలికి పోకుంటే ఏ పామూ కరవదు.
 +పాములు ఎలుకలను తింటాయి. అది మనకు ఎంతో మేలు. పాము విషం,​ పాము కాటుకు మందుగా ఉపయోగపడుతుంది. మనం అనవసరంగా పాములను చంప గూడదు.
 +కొందరికి పాములే జీవనాధారం. కొందరు పాములును తింటారు. కోడి కూరంత రుచిగా వుంటుందట.
 +
 +
 + ఎంతో మంచి పురుగులు
 +
 + ఈ కాలంలో పురుగు మందులు వాడకం బాగా పెరిగింది. దానికి తగట్టు తెగుళ్ళు కూడా పెరిగాయి. ఇప్పుడు చీడ పురుగుమందులను తినే రోజులు వచ్చాయి. ఇలా ఎందుకు జరుగుతోంది.
 +తూనీగలు,​ చీమలు,​ కందిరీగలు,​ సాలెపురుగులు వంటివి పైరు మీద ఉంటాయి. ఇవి చాలా చీడపురుగులను తింటాయి. ఈ సంగతి మనకు తెలియదు.
 +మనం కొట్టే పురుగు మందులకు ఇవి కూడా చచ్చపోతాయి. దీనిని మనం పట్టించుకోవడం లేదు.
 +అక్షింత పురుగులు దోమలను,​ పేను బంకనూ తింటాయి. సాలె పురుగు వరికి సావాసగాడు. ఇది రక రకాల పురుగులను తింటుంది.
 +తూనీగలు నీళ్ళలో ఉండే పురుగులను,​ దోమలను తింటాయి.
 +పెంకు పురుగు చాలా చీడ పురుగలను తింటుంది. ఇది సెనెగ పచ్చ పురుగు గుడ్డును గూడా మింగుతుంది.
 +ఇలా మనకు మంచి చేసేవి ఏవో మనం గమనించాలి. వాటిని కాపాడాలి. పురుగు మందులు లేకుండా వీటితోనే తెగుళ్ళు అరికట్టే రోజులు రావాలి.
 +
 +
 + గబ్బిలం
 +
 +
 +గబ్బిలం వింతజీవి. దీనిని మనం పక్షి అనుకొంటాం. అయితే ఇది నిజంగాదు. గబ్బిలం ఒక జంతువు.
 +ఇది కూనలను కంటుంది. వాటిని పాలిచ్చి పెంచుతుంది. జంతువులలో ఎగిరేది గబ్బిలం ఒకటే!
 +గబ్బిలం నడవలేదు. నిలబడలేదు. దాని కాళ్ళకు ఆ బలం లేదు. ఎంత దూరమయినా ఎగిరిపోవలసిందే?​ ఆగవలసి నపుడు ఏమి చేయాలి?​ అందుకే వేలాడుతుంది.
 +గబ్బిలం చీకటిలో అడవిలో కూడా ఎగురుతుంది. ఎంతో వేగంగా ఎగురుతుంది. దేనికీ తగలకుండా ఎగురుతుంది. ఈ విధంగా ఏ పక్షీ ఎగరలేదు.
 +పాడుబడిన ఇళ్ళలో గబ్బిలాలు చేరతాయి. గబ్బిలాలు చేరితే ఇళ్ళు పాడుబడతాయి అంటారు. ఇందులో నిజం లేనేలేదు.
 +పైగా గబ్బిలం ఏ పురుగునయినా తింటుంది. మనకు సాయపడుతుంది.
 +ఒక గబ్బిలం రోజుకు రెండు వేల దోమలను తింటుందట. కొందరు గబ్బిలాల పెంపకం గూడా మొదలు పెట్టారట.
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 + మట్టి పాములు
 +
 +మట్టి పాములు అమాయకమైనవి. ఆపాయం లేనివి. వీటిని మచ్చిక చేసుకోవచ్చు. పొలాలలో వదిలి పెట్టవచ్చు.
 +మూడు జతల మట్టి పాములుంటే చాలు. మూడేళ్ళలో ఒక ఎకరంలోని మొత్తం ఎలుకలను చంపుతాయి. చీడ పురుగులను తింటాయి
 +మిగిలిన పాములైతే పొలం విడిచి ఎంత దూరమైనా పోతాయి. మట్టి పాములు అలా కాదు. మనం విడిచి పెట్టిన పొలంలోనే ఉంటాయి.
 +రైతుకు మట్టి పాములు మంచి సావాసగాళ్ళు. వీటిని అవసరంగా చంపగూడదు.
 +
 + కప్పలు
 +
 +కప్పలు మనకు ఎంతో సావాసగాళ్ళు. అవి రకరకాల చీడ పురుగులను తింటాయి. ఈగలను,​ దోమలను తింటాయి.
 +నీళ్ళలో ఉండే దోమగుడ్డును కూడా తింటాయి.
 +వానాకాలంలో కప్పలు జతకడతాయి. అందుకే మగ కప్పలు బెకబెక మంటాయి.
 +కొందరు కప్పలు తింటారు. కొందరు అనవసరంగా వాటిని చంపుతారు.
 +పురుగు మందులు కూడా కప్పలు తగ్గిపోవడానికి కారణం. ఇలాగే తగ్గిపోతే దోమలు,​ పురుగులు
 + ​పెరిగిపోతాయి. మనకు చెప్పలేనంత కీడు కలుగుతుంది.
 +
 +
 + పేడ పురుగులు
 +
 +ఒక దేశంలో పశువులు,​ జంతువులు పెరిగి పోయాయట. దేశంమంతా పేడమయం అయిపొయిందట. మరొక దేశం నుంచి విమానాలలో పేడ పురుగులు తెప్పించారట. అవి పేడనంతా తినేసి దేశమంతా సుద్దం చేశాయట. ఇది కధ కాదు. పాతికేళ్ళ కింద జరిగిన సంగతి.
 +చూడండి! పేడ పురుగులు ఎంత పని చేసాయో! పేడ పురుగులు మలం తింటాయి. ముద్దలు చేసుకుని బొరియలలోకి తీసుకొని పోతాయి. ముద్ద ముద్దకు ఒక గుడ్డు వంతున పెడతాయి.
 +అవి ఆ మలంలోనే పెరుగుతాయి. పెరగడానికి ఆ ముద్దలోని పేడను తింటాయి. పెద్దవైనాక బయట పడతాయి.
 +బొరియలలో చేరిన పేడ ముద్దలు మట్టిలో కలిసిపోతాయి. నేల సారవంతమవుతుంది. అంటే మనకు రెండు లాభాలు.
 +ఈ పేడ పురుగులు రకాలు. ఒక రకం పురుగులు ఏ జంతువు మలమైనా తింటాయి. ఒక రకం పురుగులు ఒక జంతువు పేడనే తింటాయి. ఏవైనా కానీండి. పేడకడి నేలమీద పడినాక నిమిషాలలో మాయం చేయగలవు.
మన_సావాసగాళ్ళు.txt · Last modified: 2018/03/24 11:13 (external edit)